Temat 2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego państw.

Obecnie na  świecie występuje znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego oraz powiązanej z nim stopy życia w poszczególnych krajach regionach.
Poziom rozwojów społeczno-gospodarczego nie jest wskaźnikiem jednowymiarowym. Do oceny jego zróżnicowania bierze się pod uwagę wskaźniki o charakterze gospodarczym, demograficznym, społecznym i kulturowym:

 • produkt krajowy brutto (PKB)
 • produkt narodowy brutto (PNB)
 • dochód narodowy
 • wartość PKB, PNB lub dochód narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 • dynamika PKB (roczne tempo wzrostu PKB w %)
 • struktura wytwarzania PKB
 • struktura zatrudnienia w trzech głównych sektorach gospodarki narodowej
 • stopa bezrobocia
 • struktura towarową handlu zagranicznego
 • wartość eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 • zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca (kWh/1 mieszkańca)
 • wydajność rolnictwa (q/ha)
 • średnia długość życia
 • umieralność niemowląt (na 1000 urodzeń żywych)
 • struktura wiekowa społeczeństwa
 • dzienne spożycie kalorii i białka na jednego mieszkańca
 • wskaźnik analfabetyzmu
 • procentowy udział ludności z wykształceniem średnim i wyższym
 • liczba osób przypadająca na jednego lekarza
 • liczba szpitalnych łóżek przypadająca na 1000 mieszkańców
 • dostęp gospodarstw domowych w towary konsumpcyjne (np. samochód osobowy, telefon, telewizor, komputer, pralkę, lodówkę)
 • dostępność do elektryczności, bieżącej wody i kanalizacji
 • dostępność internetu
 • udział wydatków w strukturze PKB na edukację, służbę zdrowia, badania naukowe i postęp naukowo-techniczny (w %)
 • wskaźnik inflacji
 • wielkość przyrostu naturalnego
 • wskaźnik urbanizacji
 • udział wydatków na żywność w strukturze budżetów domowych

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI, Human Development Index) – jest to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Do jego obliczenia wykorzystywane są następujące miary podstawowe:

 • średnia długość życia
 • ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania
 • wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania
 • PKB w USD na jednego mieszkańca – liczony wg parytetu siły nabywczej waluty

Wyniki uzyskiwane dzięki zastosowaniu Wskaźnika Rozwoju Społecznego pozwalają pogrupować kraje na trzy podstawowe kategorie :  

 • kraje wysoko rozwinięte 0,8 - 1,0
 • kraje średnio rozwinięte 0,5 - 0,8
 • kraje słabo rozwinięte 0,2- 0,5

W 2010 roku najwyżej sklasyfikowanym państwem była Norwegia (0,983), Polska została sklasyfikowana na 41 miejscu (wartość HDI – 0,795). Najniżej sklasyfikowanym państwem było Zimbabwe (0,140).


Kraje wysoko rozwinięte

 • wysoki standard życia ludności
 • wysoki PKB na jednego mieszkańca (przeważnie powyżej 20 000 USD)
 • wskaźniki HDI powyżej 0,80
 • rozwinięta infrastruktura techniczna
 • rozwinięte usługi
 • rozwinięty przemysł high-tech
 • wysoka wydajność pracy
 • wykwalifikowana kadra pracownicza
 • duży udział usług i handlu zagranicznego w tworzeniu PKB
 • postępujący proces starzenia się społeczeństwa
 • niski przyrost naturalny (często ujemny)
 • niski wskaźnik analfabetyzmu
 • małe bezrobocie
 • dominacja usług w strukturze zatrudnienia ludności
 • III i IV faza rozwoju procesów urbanizacyjnych, wysoki wskaźnik urbanizacji
 • wysoki udział dóbr trwałego użytku w strukturze konsumpcji
 • wysoki udział roślin przemysłowych oraz owoców i warzyw w produkcji roślinnej
 • wysoki udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolniczej ogółem
 • wysoka towarowość produkcji rolnej i wysoka kultura rolna
 • wysoki wskaźnik eksportu
 • w eksporcie dominacja towarów o wysokim stopniu przetwarzania
 • dbałość o środowisko naturalne
 • problemy komunikacyjne
 • choroby cywilizacyjne

Przykłady krajów wysoko rozwiniętych: prawie wszystkie kraje UE (bez Rumuni i Bułgarii) i EFTA, USA, Kanada, Japonia, Izrael, Nowa Zelandia, Australia, Korea Południowa.

Kraje średnio rozwinięte

 • rosnący standard życia
 • wskaźnik HDI w granicach 0,5 - 0,8
 • średnia wartość PKB na 1 mieszkańca (przeważnie 8 – 20 tys. USD)
 • procesy restrukturyzacji przemysłu
 • rozwój przemysłu high-tech
 • coraz większy udział usług w tworzeniu PKB i strukturze zatrudnienia ludności
 • tania siła robocza o wysokich kwalifikacjach
 • stosunkowo wysokie bezrobocie
 • często wysokie zadłużenie
 • spadający wskaźnik przyrostu naturalnego
 • spadający poziom analfabetyzmu
 •  wysoki wskaźnik urbanizacji
 • rosnąca świadomość ekologiczna
 • zwiększająca się liczba tzw. dzielnic nędzy (fawela, favela)

Przykłady krajów średnio rozwiniętych: państwa europejskie nie należące do krajów wysoko rozwiniętych, państwa powstałe po rozpadzie ZSRR, Brazylia, Argentyna, Katar, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Meksyk, Chile , Malezja, Chiny, Indonezja, Turcja, Iran, RPA.

Kraje słabo rozwinięte

 • wskaźnik HDI poniżej 0,5
 • niski PKB na jednego mieszkańca (zazwyczaj poniżej 8 ty. USD)
 • niski standard życia
 • eksplozja demograficzna
 • niedożywienie i głód (niskie dzienne spożycie kalorii i białka, poniżej 2100 kcal dziennie)
 • nadumieralność niemowląt
 • przewaga zatrudnienia w rolnictwie sektorze gospodarki
 • zacofanie technologiczne we wszystkich działach gospodarki
 • rosnące zadłużenie zagraniczne
 • niski poziom wykształcenia ludności
 • wysoki wskaźnik analfabetyzmu
 • wysokie bezrobocie
 • brak kadr fachowców
 • monokulturowa produkcji rolna
 • niska towarowość produkcji rolnej
 • surowcowy charakter eksportu
 • mały udział handlu zagranicznego w tworzeniu PKB
 • rosnące zadłużenie zagraniczne (niekorzystne terms of trade na przeważające w eksporcie surowce i płody rolne)
 • niska wydajność pracy
 • duże uzależnienie gospodarki od monopoli zagranicznych
 • brak dbałości o środowisko naturalne

Przykłady krajów słabo rozwiniętych: większość krajów Afryki (oprócz RPA), Laos, Bangladesz, Birma, Haiti, Boliwia, Honduras, państwa Oceanii (bez Nowej Zelandii).