I.Geografia jako nauka

II. Kartografia
1. Mapa jako obraz powierzchni Ziemi
2. Odwzorowania kartograficzne
3. Kartograficzne metody prezentacji zjawisk na mapach
4. Interpretacja mapy turystycznej

III. Ziemia we wszechświecie
1. Planeta Ziemia. Układ Słoneczny.
2. Ruch obrotowy Ziemi.
3. Rachuba czasu.
4. Ruch obiegowy Ziemi.
5. Zadania obliczeniowe - wysokość Słońca nad horyzontem, rozciągłość południkowa i rózwnoleżnikowa.

IV. Atmosfera
1. Budowa i skład atmosfery.
2. Zróżnicowanie temperatury na Ziemi.
3. Woda w troposferze.
4. Ciśnienie atmosferyczne. Ruchy powietrza w troposferze.
5. Ogólna cyrkulacja atmosfery.
6. Pogoda i jej prognozowanie.
7. Klimat i jego zróżnicowanie na Ziemi.

V. Hydrosfera
1. Obieg wody w przyrodzie.
2. Oceany i morza.
3. Ruchy wody morskiej.
4. Źródła i wody podziemne.
5. Wody powierzchniowe.
6. Lodowce.

VI. Procesy endogeniczne i budowa wnętrza Ziemi
1. Budowa wnętrza Ziemi.
2. Dzieje Ziemi.
3. Skały i minerały budujące litosferę.
4. Teoria tektoniki płyt.
5. Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne.
6. Zjawiska sejsmiczne.
7. Ruchy górotwórcze.
8. Ukształtowanie powierzchni Ziemi.

VII. Rzeźba powierzchni Ziemi
1. Wietrzenie.
2. Zjawiska krasowe.
3. Grawitacyjne ruchy masowe.
4. Działalność rzeźbotwórcza wiatru.
5. Rzeźbotwórcza działalność wód płynących.
6. Rzeźbotwórcza działalność fal morskich.
7. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów.

VIII. Pedosfera i biosfera
1. Proces glebotwórczy.
2. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej.
3. Zróżnicowanie roślinne na kuli ziemskiej.
4. Zróżnicowanie świata zwierzęcego na kuli ziemskiej.
5. Piętrowe zróżnicowanie form życia w górach.
6. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka.